4th/5th April 2020 – SciFi Scarborough

July 2020 – Kapow, Stockton on Tees